Zavřít nabídku

Nabídka

O společnosti

Tak jako u jiných firem, které chtějí uspět v tvrdé konkurenci, i my se snažíme o maximální kvalitu, efektivnost práce a vstřícný postoj ke každému zákazníkovi.

Společnost BEB s.r.o. se dlouhodobě úspěšně uplatňuje na trhu v oblasti zejména dlaždičských prací a jejich rekonstrukcí na pozemních komunikacích, ale i na soukromých pozemcích jako jsou nádvoří, chodníčky, vjezdy do garáží, terasy a pod. Na základě situace na trhu je BEB s.r.o. připraven rozšířit výše uvedené druhy činností i o práce asfaltérské a drobné práce zednické.

Při své činnosti se společnost orientuje na uspokojování potřeb svých zákazníků a to nejenom ve vztahu ke kvalitě všech výstupu. Je si zároveň plně vědoma toho, že veškerá její činnost má také bezprostřední vliv na životní prostředí a v neposlední řadě i na bezpečnost a ochranu zdraví nejen svých pracovníků, ale i jiných osob, se kterými přichází do kontaktu.

Integrovaná politika systémů managementu kvality životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Organizace BEB s.r.o. se dlouhodobě úspěšně uplatňuje na trhu v oblasti dlaždičských, asfaltérských, drobných zednických a zemních prací na pozemních komunikacích, ale i na soukromých pozemcích jako jsou nádvoří chodníčky, vjezdy do garáží, terasy a pod. Na základě situace na trhu je organizace připravena rozšířit výše uvedené druhy činností i o práce asfaltérská a drobné práce zednické.

Při své činnosti se společnost orientuje na uspokojování potřeb svých zákazníků a to nejenom ve vztahu ke kvalitě všech výstupů. Je si zároveň plně vědoma toho, že veškerá její činnost má také bezprostřední vliv na životní prostředí a v neposlední řadě i na  bezpečnost a ochranu zdraví nejen svých pracovníků, ale i jiných osob, se kterými přichází do kontaktu.

Proto zavedení integrovaného systému managementů kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci považuje za důležitý článek zlepšení řízení společnosti a vyhlašuje tuto politiku:

  • Prezentovat se jako komplexní dodavatel výše uvedených prací a činností při vytváření dobrých partnerských vztahů se zákazníky a dodavateli
  • Sledovat a naplňovat platné právní a jiné předpisy a potřeby organizace v oblasti kvality poskytovaných služeb, EMS a BOZP.
  • Pravidelně monitorovat a vyhodnocovat své činnosti s ohledem na kvalitu poskytovaných služeb a z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.
  • Vytvářet podmínky pro stanovování a přezkoumávání cílů všech tří systémů.
  • Seznamovat prokazatelným způsobem všechny osoby řízené organizací s touto politikou a zajistit její dostupnost pro zainteresované strany.
  • Pravidelně tuto politiku přezkoumávat k zajištění její neustálé vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu k organizaci.
  • V oblasti životního prostředí se dále zaměřit zejména na snižování znečišťování horninového prostředí, vod a ovzduší a na prevenci v této oblasti při všech svých činnostech a totéž vyžadovat i od smluvních partnerů při otevřené komunikaci v těchto oblastech s orgány státní správy, se zaměstnanci a s veřejností.
  • V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nahlížet na tuto činnost jako zákonem stanovenou povinnost mající celospolečenský význam. Zpracovaný registr rizik každoročně hodnotit a upřesňovat na základě vývoje úrazovosti a změn v činnosti organizace.
  • Přijmout závazek k prevenci úrazovosti a poškozování zdraví svých zaměstnanců při všech druzích činností a k neustálému zlepšování řízení výkonnosti organizace v oblasti BOZP.

Organizace BEB spol. s r.o. v souladu s touto politikou se zavazuje neustále zlepšovat integrovaný systém kvality, EMS a BOZP a prohlašuje tuto politiku za závaznou pro všechny svoje zaměstnance.

V Praze v srpnu  2009.

 Pavel Bžoch
ředitel

Certifikáty


 

 

Kontakt

 

BEB, s.r.o.

Lednická 358

198 00 Praha 9 Kyje

Tel.:             +420 281 869 284      

GSM:             +420 602 681 100      

 

Nela Bžochová

jednatel společnosti - manažer

            +420 602 681 100      

 

Pavel Bžoch

jednatel společnosti - ředitel

             +420 602 378 460

 

Vlastimil Bechyně 

hlavní stavbyvedoucí

             +420 602 556 546

fakturační adresa:

BEB, s.r.o.

Malá Tyršovka 379/1

143 00 Praha 4 Modřany

IČ: 45313814

DIČ: CZ45313814